Prosess i organisasjonen – ØRAS mot «nye tider», høsten 2016

ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering. Selskapet driver blant annet en gjenvinningsstasjon, som hadde over 110.000 kunder/ besøkende i 2016.

Øras er vi inne i en fase med sterk vekst som medfører behov for endringer i organisasjonen. Dette gjelder både åpningstider, innføring av turnus og blant annet åpning av ny bruktbutikk. Vi var og er fremdeles opptatt av å få med hele organisasjonen i denne prosessen og tok kontakt med LADEGAARD-Norge AS og Kari Tvete Solvang. Sammen med både ledere og alle ansatte gjennomførte vi en prosess med 4 samlinger med fokus på involvering og felles forståelse av bakgrunnen for endringen. Dette gav oss en grundig og god forberedelse på nye åpningstider og innføring av turnus, som ble iverksatt fra januar 2017.

LADEGAARD-Norge AS og Kari Tvete Solvang var sparringspartner og sterkt involvert i utviklingen av det opplegget vi kjørte. Det ble gjennomført samlinger både for ledere og for alle ansatte i løpet av høsten. Solvang ledet disse samlingene i tett samarbeid med oss. Resultatet ble en svært en god prosess med bred involvering, noe som la grunnlaget for en vellykket gjennomføring av endringene. Dette har vært viktig for oss, og vi kan trygt anbefale Ladegaard og Solvang for lignende oppgaver.

Med vennlig hilsen
For Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Sign.
Trym Denvik
Daglig leder